ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Spread the love

                         สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

1. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 (รวม 3 วัน)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 18 – 19 – 20 ธันวาคม 2562 (รวม 2 วัน)

3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 (2 วัน)

                        ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร จึงขอท่านผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ทางเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมการวิจัย http://www.rpa.or.th/    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์  : 02-579-1336

มือถือ       : 081-3033-127, 081-869-2370

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.