ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย

Spread the love

                                     สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 25-26-27 มีนาคม 2553 ( 3วัน)
  2.  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 2-3 เมษายน 2563 ( 2 วัน)
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD) วันที่ 21-22 เมษายน 2563 ( 2 วัน)
  4.  การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 28-29-30 เมษายน 2563 ( 3วัน)

โดย อบรม ณ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รศ. ดร. โยธิน แสวงดี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมทุกหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rpa.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.