ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯ โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร

Spread the love
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯ โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร

          ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย ดังนั้นสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในช่วงปลายปี 2563 ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน 2563 (3 วัน)
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit – PMU) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 (2 วัน)
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 (2 วัน)
  4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 (2วัน)

ทุกหลักสูตร อบรมฯ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร

จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-579-1336

มือถือ    : 081-3033-127, 081-869-2370

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.