ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565

Spread the love

 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ นักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565 ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-20-21 กันยายน 2565 (3 วัน)
    ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23-24 กันยายน 2565 (2 วัน)
    ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 27-28 กันยายน 2565 (2 วัน)
    ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย”

ขอเชิญบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ได้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าอบรบได้ที่: https://rpa.or.th/wp-content/uploads/2022/08/rpacourse653.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โทร. 081-303-3127, 081-869-2370

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย