ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 12

Spread the love
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 12

          ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (9 วัน) จัดให้แก่ผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หรือบุคลากรที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนขั้นต่ำ 18 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท ณ ห้องอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถกรอกข้อมูลผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสิริพัฒนา รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ www.training.nida.ac.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ 0 2727 3579 และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2727 3213, 0 2727 3213 -14

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.