ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 3

Spread the love

                             ด้วยสํานักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนในองค์กร จํานวนประมาณ 50 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                            ในการนี้ หากเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขอเชิญบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสํานักสิริพัฒนา รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อํานวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑,๐ ๒๓๒๗ ๓๒-๑๔

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.