ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ ๕ โดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Spread the love

                      ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจในการพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการดําเนินงานหลักสูตรต่างๆ จึงร่วมมือกับสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน ดําเนินการจัดทําโครงการอบรมการแปลให้เก่ง รุ่นที่ ๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักการพัฒนาทักษะการแปล ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อความเข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ และใช้วิจารณญานรวมทั้งศิลปะแห่งการแปลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสารคดี บันเทิงคดี และการแปลเฉพาะกิจ ซึ่งจะรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๒๐ คน โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) เรียน ๖ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง โดยได้กําหนดวันอบรมคือ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ,๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ .๒๙ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.