ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Spread the love

ด้วยกรมการท่องเที่ยวจะจัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน โดยกำหนดจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวใน 6 แผนก ดังนี้

1) แผนกแม่บ้าน
2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า
3) แผนกประกอบอาหาร
4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
5) แผนกธุรกิจท่องเที่ยว
6) แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยวขอให้ท่านพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรผู้มีคุณสมบัติพร้อมส่งเอกสาร การสมัครเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้

  1. การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) เปิดรับสมัคร จำนวน 30 คน ระยะเวลาอบรม 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
  2. การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) เปิดรับสมัคร จำนวน 30 คน ระยะเวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เว็บไซต์ www.thailandtourismprofessional.org และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-3197 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tpd_dot@tourism.go.th

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eqskzsBc_IOGm6HbSn_W6hiI_hHVsPp7

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2143-9706

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย