ขอเชิญส่งผลงานทางเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

Spread the love

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่มกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารัฐประชนจีน (HUaqiao University, HQU)สถาบัน China Society for southeast Asian Studids (CSSAS) และสมาคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย -จีน กำหนดจัด”การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗”(The Seventh Thai- Chinese Strategic research Seminar) ภายใต้หัวเรื่อง”ความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ และเส้นทางสายไหมยุคใหม่”:สู่การพัฒนารวมกัน” (The Belt and Road Lnitatiive (BRI)and Thailand 4.0 Towars Common Development) ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เซ็นทรัลเวลิด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียติ 80พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน และนำการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยจีนด้วย

การสัมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโยนักวิชาการฝ่ายไทยจีน และการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมนาวิชาการประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดั้งนี้

  1. ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม(Social Developmen Policy and Startegy)
  2. ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสหกรรมและการค้า(Industrial and Trade Policy and Stategy)
  3. การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคไหมกับการพัมนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(connectivity of BRI and EEc)

เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมนาดังกล่าวโยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลเข้าร่วม ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.