ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Spread the love

                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                             จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://conference2020.reru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 4355 6231

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.