ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

Spread the love
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้การดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานทางวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://technopolis.sut.ac.th  หรือ  www.engagementthailand.org 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย