วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๗

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การะทรวงศึกษธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยาการธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม กระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพือให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยซึ้งเป็ประโยชน์ต่ประเทศชาติ การประชุวิชาการ ครั้งที่ ๕๗  ครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจ และผลงานวิจัย 12 สาขา คณะกรรมการจึงจัดประชุม และพิจารณาแล้วว่าเป็นโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน

เชิญชวนท่านท่านสนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โยส่งบทคัดย่อและเรื่อเต็มผ่านระบบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที http://annualconference.ku.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับส่งงานวิจัยลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  และทั้งนี้ยังดูายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่และเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.