ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Spread the love

                       เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 ” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา และด้านสหวิทยาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย จึงขอเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mangtconference9.in.th/   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์  : 0 5671 7134

โทรสาร    : 0 5671 7150

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.