ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานชาติ The 4 Th Asian Smart Grid Congress (ASGC4)

Spread the love

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนสมารร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดประชุมนานาชาติ The 4 Th Asian Smart Grid Congress (ASGC4) ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนสมารร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอผลงาน ทางวิชาการด้าน สมารร์ตกริดเทคโนโลยีจากบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับขแนวโน้มของสถานการณ์ปัจจุบันในด้านสมารร์ตกริดเทคโนโลยี  และถ่ายทอดด้านวิชาการ และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จาทั่วประเทศชั้นนำทั่วโลก ให้แก่นักวิชาการของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนสมารร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญชวนท่านและบุคลากรในสั่งกัดของท่านเข้าร่วม อย่างน้อย 3  ท่านและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมฯ  สามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sgtech.nu.ac.th/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.