ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Spread the love

                              สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติ ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ

                            สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ โดยเปิดรับผลงานฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.