ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ”เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙”

Spread the love

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ ร่วม มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ ๕ สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙” ในระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ในการเผยแพร่ ความกา้วหน้าทาวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครรินทร์ ร่วม มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ ขอเชิญ คราจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนในใจ ร่วมส่งผลงานและเข้าร่มประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙” สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://conference.pnu.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.