ขอเชิญอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

Spread the love
ขอเชิญอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

        ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัด งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วช. จึงได้เพิ่มเติม Theme ในการนำเสนอผลงานจากเดิม ดังนี้
        1. ภาคนิทรรศการ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่
        2. ภาคการประชุม เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่

         ในการนี้ อาจารย์หรือบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมายเลขโทรศัพท์ 51143 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.