ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 Online Seminar)

Spread the love
ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 Online Seminar)

               ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายและการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรับรองโอกาสการค้าและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 3. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน 4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar) ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทาง Facebook Live : www.facebook.com/itd.th และ www.itd.or.th จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาภายในวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตาม QR Code นี้

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย