อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2563”

Spread the love

                         สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่องนั้น

                        ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทํางานตามกลไกการดําเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการทํางานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับนักวิจัยเพื่อให้รับทราบกระบวนการทํางานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนําไป ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย แห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจําปีงบประมาณ 2563” จะจัดเป็นประจําทุกเดือนจํานวนครั้งละ 36 คน รายละเอียดโครงการและกําหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2263 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจํานวนแล้ว และขอความร่วมมือให้ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการอบรมฯ

    

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.