ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัด สถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

Spread the love

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัด สถาบันอุดมศึกษา  ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัมนา อาคาร ซีโนบริต ชั้นที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามแสน เขตพญาไท  ซึ่งการอบรม จะเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมีอัตราค่ลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานอื่นๆของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://umdc.tsu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.