ขอเชิญเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่น 2”

Spread the love

                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในการกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้กำหนดจัดโครงการอบรม ” หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” รุ่นที่ 2 เพื่อให้หน่วยงานได้เห็นความสำคัญของงานบริการในยุคใหม่ได้อย่างรอบด้านและพัฒนางานบริการในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภาระกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กระจายบทบาทภาระกิจไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                    ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง และกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้จากคุณจงกล บุญชาติ โทรศัพท์ 08-243-3243 e-mail : jongkol_1@hotmail.com โทรสาร 02-243-3408 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์   : 02 241 7191 – 5 ต่อ 4126

โทรสาร     : 02 243 3408

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.