ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมทางวิชาการ” มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕

Spread the love

.

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕”(The 15 th Mahasarakham University Research Conference)ในหัวข้อ “๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51  years Mahsarakham University: Public Devotion is a virtue of the learned) ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยจากหลากหลาย ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล

มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัญฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc15/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.