ขอเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้  โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงปริมาณ)  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ)  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ  วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย วิทยากร  โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม  วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคาร
สหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วิทยากร  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์
พลพวก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์

กลุ่มการศึกษา วันที่ 21-23 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วิทยากร  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่านเข้าร่วมอบรม
ตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้ดำเนินการต่อไป

กำหนดการ-22 กำหนดการกลุ่มวิจัยครุศาสตร์ กำหนดการกลุ่มวิจัยวิทย์และวิศวะ-2

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.