วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  ” ครู ” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กันคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็นเชิงประจักษ์ต่อสังคม รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

                       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  http://ict.edu.snru.ac.th/faculty_research/main.php    

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์      : 0 4297 0026

โทรสาร        : 0 4274 3793

ผู้ประสานงาน  : ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี   โทรศัพท์ : 091 290 8996

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.