ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่ 18-19 ต.ค.61

Spread the love

การจัดโครงการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวให้กับบุคลากร นักวิขาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่าย เพื่อเป็นเวทีให้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เปิดกว้างสู่สังคม โดยมีกลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานดังนี้
1.สาขาการศึกษา
2.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม
4.สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
5.สาขาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
6.สาขาสาธารณสุข
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ เว็บไซต์http://rd.vru.ac.th/researchcon2018 อีเมล์: Klumsri9@vru.ac.th QR code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 02-9093036

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.