วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดการจัดสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคันของงานวิจัย นวัตกรรมและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ สร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาและวิจัยด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2021

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย