ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย...กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) กำหนดให้มีการจัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ได้ขยายเวลาการสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมฯ ไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย