วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19”

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม zoom Meeting จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการสวนสุนันทา ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน Online Conference ในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022 

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย