ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์  ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยมีกำหนด เปิด-ปิด รับข้อเสนอระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน  – 16 สิงหาคม 2564

          ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัด “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอ KM” ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอกิจกรรมการจัดความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย