ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. รูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของ วช. กระบวนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ให้กับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม และ/หรือ ภาคเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ นั้น

รายละเอียด

ผู้สนใจที่มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://cutt.ly/ENQG9Yc ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่ามีผู้สมัครเต็มจำนวน จำนวนจำกัด 150 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม และหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรขอบคุณจากทางสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 2579 5557 และ 0 2561 1610 คุณรัตนาภรณ์ ไชยแสน
E-mail. ruttanaporn.e@ku.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย