ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพราะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Spread the love

                                  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญสถาบันการศึกษาส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพราะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพราะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 และขอให้จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 530

โทรสาร   : 0 2579 0109

อีเมล       : rinudom@nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย