ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 11 ด้านศิลปะและวัฒนะธรรม “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 นั้นแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 จึงไม่สามารถจัดตามวันเวลาที่กำหนดได้ และจากที่ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน มีมติให้ดำเนินการจัดงานในวันที่ 22-23 มีนาคม 2564

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน ฟังบรรยายพิเศษ และร่วมชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onec.go.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.