ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6“lnnvoative Research and Education beyond the Futuer” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์ของแต่ละคนอันนำไปสู่การเกิดแนวความคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัย หรืองานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องการวิจัยทางการศึกษาอันเป็นเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองงราชสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

จึงขอเชิญ นักศึกษา คราจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถได้ที่ เว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc2019/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.