ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

Spread the love

                                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลันราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีข้อกำหนดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และเผยแพร่และเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมในประเทศ

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.aru.ac.th/ncsag2019/  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์/โทรสาร    : 035 276 577, 035 322 082

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.