ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงวาธารณสุข

Spread the love

                      กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Chang World : The New Challenges) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์ดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพสุขจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายดำเนินงานอันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

                      สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรแจ้งให้บุคลากรในสถานอุดมศึกษาของท่านที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.rimhcdmh.go.th  และส่งบทความแสดงความจำนงค์นำเสนอผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx ทางอีเมล์ dmhmeeting2019@gmail.com  ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานวิชาการสุขภาพจิต

ผู้ประสานงาน    : นางรสสุคนธ์ ชมชื่น และนางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์

โทรศัพท์           : 0 2610 5331

โทรสาร             : 0 2354 5541

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.