ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Spread the love

                          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Road Initiative and Lancang-Mekong Cooperation: ” Shared Future for Sustainable Connectivity ” ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพรทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชียวชาญ นักวิจัย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและจีน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายการต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพัฒนาทางวิชาการต่อไป

                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาจีนวิทยา

โทรศัพท์     : 0 5391 6690

โทรสาร       : 0 5391 7787

 

 

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย