ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Spread the love

                           ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development”) ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

                           ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชามการและสามารถร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่    http://newpersonal.net/cneu/   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์       : 043 222959-61 ต่อ 121

โทรสาร         : 043 226823

ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.วัลล์จรรยา วิระกุล 083 563 8897 , 086 630 6324

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.