ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

Spread the love

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศุนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุนลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลกทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมส่วนรวมได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา และการบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานฯ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมชมงานฯ พร้อมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน” (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ใน QR Code ที่ปรากฏในรูป หรือไปที่ www.inventorday.nrct.go.th) และส่งกลับมายัง วช. ทางโทรสารและอีเมลท้ายหนังสือ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564

 

วัน เวลา และสถานที่

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565

ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ช่วงเวลา

  • วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2565        เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565              เวลา 09.00 – 17.00 น.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย