ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

Spread the love

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ ” การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0 ” ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

                            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ  คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และดูรายละเอียดได้ที่เพิ่มเติมได้ที่ website  : seminarresearch.pkru.ac.th อนึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของต้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์            : 0 7652 3094 7 ต่อ 7410 , 06 2352 2588

โทรสาร               : 0 7621 1778

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย