วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

                  สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ( International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coronation Ceremony ) ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงค์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณะสุขไทย ส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ

                 สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพและผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมที่สังกัดหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยได้ที่ ihsep2019.pi.ac.th   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 8753 1547 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

โทรศัพท์        : 0 2590 1976

โทรสาร          : 0 2590 1977

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.