ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Spread the love

                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน” ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสาขาที่เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ ได้แก่ ด้านภาษา วรรณกรรม และคติชน ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน ) ภาษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการนำเสนอบทความวิชาการและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ทางอีเมล์ hssuc.msu@gmail.com กำหนดส่งบทความวิชาการได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ไม่ประสงค์นำเสนอบทความวิชาการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี โดยแจ้งความประสงค์มายังอีเมล์ข้างต้น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.human.msu.ac.th/hssuc/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์/โทรสาร            : 0 4375 4316

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.