ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

Spread the love

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้ที่ 15 ให้ข้อ”หัวข้อขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้” ในวันที 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญาราชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการเปิดรับผลงานทั้งระดับ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ปริญญาเอก/คณจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/และผู้ที่สนใจทั่วไปใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย

  1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
  2. ด้านการพัฒนา
  3. ด้านการศึกษา
  4. ด้านบริหารจัดการ
  5. การวิจัยด้าน Startup
  6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรัผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที 20 ตุลาคม 2561 จึงขอเชิญ คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา และผู้ที่สนในใจในหน่วยงานของท่าน สามารภดูรายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://socresearch.crru.ac.th/soc/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.