วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือกับ Georgia Gwinnett College จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ National University of Laos จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้กับนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความรวมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภายในและต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบ Poster Presentation และรูปแบบ Oral Presentation สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ https://scitech.kpru.ac.th/event/kpruircsmt2024/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 อนึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัดตามระเบียบของต้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์แล เทคโนโลยี
โทร. 055-706516
E-mail: prscitech@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย