วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยสารคาม ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สบคท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อเป็นเวที สำหรับนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาขอรัฐและเอกชนประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ประสสบการระหว่างนักศึกษา คราจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้ง เป็นการสนับสนนุให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพพนธ์และการศึกษาอิสระ

จึงเชิญชวนนักศึกษาระดับวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดน้ ถึง 30 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://ngrc.rmu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย