วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 2561 (“Thailand National conerence on Psyhology: in Psychhlogy Perspective”) ในวันศุกร์ 6 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม วิชาการและส่งบทความวิจัยในงานดังกล่าวไม่ถือวันและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ตามระเบียบราชการ
สามารถดูรายละเอียได้ที่ http://www.psy.soc.ku.ac.th/conference/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย