ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)”ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ใน วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยื นักวิชาการและนักศึกษาในสาขาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการของหน่วงานต่าง ทั้งจากภายในภายนอก มหาวิทยาลัย

จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่http://rdi.kru.ac.th/th/ โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.