ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้้งที่ 14

Spread the love

มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตที่ 28 เมษายน 2562  เพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้วยการวิจัย

การประชุมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสนใจปประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการจัดประชุมได้พิจารณาเห็นว่าการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งนี้จะเป็นโยชน์และเป็นที่สมใจในหน่วยงานของท่าน

เชิญชวนผู่ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมเข้าร่วมนำเสนอโยส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word/Pdf พร้อมส่ง E-mail:wturesearch@gmail.com มายัง สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ วิทยาเขตวัชราพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.