ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐัประศาสนศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓

Spread the love

ด้วยภาคีเครือข่ายการศึกษา จัยและความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา กำหนด การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ รัฐปั่นป่วน กระแส การเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 24- 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาส์เดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิจัย ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดผู้ที่สนใจในสาขาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์ขแนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ้งภายในงานจะประกอบด้วยการจัดปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R๒R)

จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และ บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R๒R)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://psl.polsci-law.buu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.