ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562”

Spread the love

                         ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย…สะท้อนอะไรในสังคม” (The Reflection of Thai Families to Society) ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้างราชเทวีแกรนดิ์บอลรูม โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉายภาพสถานการณ์ “ครอบครัว” ของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการสนับสนุนกลยุทธการเสริมสร้าง “ครอบครัว” ของสังคมไทยให้เข้มแข็ง และรวมพลังเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านครอบครัวทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบครอบครัว อาทิ ความอยู่ดีมีสุข สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย และการสร้างเสริมสนับสนุน “สถาบันครอบครัว” คณาจารย์ และนักวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 200 คน

                         เพื่อให้การประชุมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th    ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 

ประเภท ชำระเงินภายใน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ชำระเงินภายใน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึง

ลงทะเบียนหน้างาน

บุคคลทั่วไป/ข้าราชการ 400 บาท 500 บาท
นักศึกษา/นักเรียน 200 บาท 300 บาท

                       ทั้งนี้สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สถาบันฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่ีบัญชี 333-3-00223-2 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินมายังสถาบันฯ มายังอีเมล์ waiwingrob@gmail.com; phakaporn.phu@mahidol.ac.th; natchanundhporn.mee@mahidol.ac.th หรือโทรสาร 02 441 9333 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ติดต่อผู้ประสานงานการประชุม

โทรศัพท์         : 02 441 0201 4 ต่อ 301, 201 หรือ 216

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.