ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Spread the love

                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัด ” การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ( The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences ) IC-HUSO 2019 ” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านงานวิจัย โดยเป็นเวทีให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระต่อสาธารณชน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานหรือรับฟังการนำเสนอผลงาน อีกทั้งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดหากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ hs.kku.ac.th/ichuso  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น หรือนางสาวอัมพร รักหนองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ e-mail : ichuso2019@gmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์      : 043 202383 ต่อ 45448, 45449

E-mail        : ichuso2019@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.